Noticias en Thailandés

ข้อมูลการเลือกตั้ง

คุณสมบัติ:

- มีสัญชาติไทย (หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่จัดให้มีการเลือกตั้ง

- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

- มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง:

- ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯ จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์หรือโทรสาร ตลอดจนอาจทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ภายในกำหนดระยะเวลา คือ ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง

เหตุอันควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง:

- มีธุระเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

- เจ็บป่วย พิการ หรือสูงอายุ

- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

- พำนักอยู่ในถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนดไว้

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุจะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ:

- สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

- สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

- สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่


การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งแรก เปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในกรณีย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังอีกประเทศหนึ่ง หรือ ถอนชื่อออกจากการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย) โดยท่านสามารถเดินทางไปลงทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ Vuelta de Obligado 1947- Piso 12, Belgrano หรือกรอกแบบฟอร์มเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งท่านสามารถ download ได้จากลิงค์ที่อยู่ข้างล่าง โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรสาร (5411) 4782-1616 หรืออีเมล์ [email protected]

ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขออธิบายและซักซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ความไม่สงบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โรคระบาด ภายในประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ดังนี้

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ในสภาวะปกติ:

- สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางออกนอกประเทศได้หากมีความจำเป็น

- แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในปัจจุบันให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ทราบ

- ติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เป็นประจำ

- พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยอย่างสม่ำเสมอ

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน:

- เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อม เนื่องจากอาจมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน

- ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ทราบว่าท่านพักอาศัยอยู่ที่ใด และรับฟังข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติตัว

- ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

- ติดต่อกับกลุ่มเพื่อนคนไทยเพื่อสอบถามว่าแต่ละคนพักอาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง

- สำรองอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเชื้อเพลิงที่จำเป็น

- หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ๆ มีปัญหา และหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

- ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ๆ ที่มีความเสี่ยงภัย

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน:

รีบติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ เพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งอาจจะแนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

- พำนักอยู่ในที่พักอาศัย และควรมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

- เดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย และไปรวมตัวที่จุดนัดหมายตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ กำหนด

หมายเหตุ 1. สถานเอกอัคราชทูตฯ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวปฏิบัติปกติ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมิได้หมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่อย่างใด

2. สามารถติดต่อเบอร์ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูตได้ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ +54911 3400-3987

 


เตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. 2554

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)อุทกภัยในประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ดังนี้
1. รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย โดยได้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) 2) มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ เร่งรัด กำกับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการทำงานของ ศอส. และ 3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเร่งรัด/บูรณาการการแก้ไขปัญหา
2. หมายเลขโทรศัพท์ ศปภ.
     - ท่าอากาศยานไทย                                                     (66-2) 535 1111
     - ศูนย์ประสานและติดตามสถาการณ์น้ำ (ก. เกษตรฯ) (66-2) 243 6956
     - สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ปทุมธานี    (66-2) 581 7119-21
     - สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. นนทบุรี       (66-2) 591 2471
     - สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. นครสวรรค์  (66-5) 625 6015
     - สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. อ่างทอง      (66-3) 564 0022
     - สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. สิงห์บุรี         (66-3) 652 0041
     - สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ตาก             (66-5) 551 5975
3. กรณีคนไทยในต่างประเทศมีญาติที่ประสบปัญหาและประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อศูนย์ฯ ข้างต้นได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง
4. กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดบัญชีรองรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รายละเอียด ดังนี้
     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามยอด
     ชื่อบัญชี "เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" (Donations for Flood Victims)
     ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 002-0-28256-7
     Swift Code: KRTHTHBK


การสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือ บุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) จำนวน 4 ทุน โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้
1) สาขาวิชา East Asian Studies ระดับปริญญาโท ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศในทวีปเอเชีย
2) สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ โดยเน้นวิชาเฉพาะ เช่น IP Law, Environmental Law และอื่น ๆ ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา/ ประเทศในยุโรป/ ออสเตรเลีย/ แคนาดา
3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เน้น Economic Integration Studies ระดับปริญญาโท หรือ เอก ประเทศสหรัฐอเมริกา/ สหราชอาณาจักร/ เบลเยี่ยม/ เนเธอร์แลนด์/ รัสเซีย
4) International Political Economy ระดับปริญญาโท หรือ เอก ประเทศสหรัฐอเมริกา/ ประเทศในทวีปยุโรป/ ออสเตรเลีย/ แคนาดา/ รัสเซีย

โดยผู้สนใจสมัครต้องส่งเอกสารในการสมัครไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับทุน แบบฟอร์มการสมัคร การยื่นใบสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผล ได้ตามเอกสารแนบ    

การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2557

1.      ขอให้คนไทยที่อาศัยในอาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิเลือกตั้งที่อาร์เจนตินาหรือไม่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php

2.      กรณีที่ไม่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอาร์เจนตินา ขอให้กรอกแบบคำร้องเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่อาร์เจนตินา (ตามไฟล์แนบด้านล่าง) หรือ
ท่านสามารถขอรับแบบคำร้องดังกล่าวได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ทุกวันจันทร์
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 9.30 12.30 น. และ 14.00 17.00 น.

3.      ขอให้กรอกแบบคำร้องเพื่อลงทะเบียนฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30 น. ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

3.1  ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

3.2  ส่งทางแฟกซ์ที่หมายเลข (54-11) 4782-1616

3.3  สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งทาง e-mail ที่ [email protected] โดยระบุ
ชื่อเรื่องว่า
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งที่อาร์เจนตินาหากไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิภายในวันและเวลาดังกล่าว

4.      การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

4.1  สำหรับคนไทยที่อาศัยในอาร์เจนตินา สถานเอกอัครราชทูตกำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 15.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ต้องนำบัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)

4.2  สำหรับคนไทยที่อาศัยในอุรุกวัย และปารากวัย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หากมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

4.2.1        ระหว่างวันที่ 13 15 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งบัตรเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัคร ส.ส. พร้อมซองจดหมายติดไปรษณียากรสำหรับส่งบัตรเลือกตั้งกลับคืนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยังคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่อาศัยในอุรุกวัย และปารากวัย

4.2.2        ขอให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ Vuelta de Obligado 1947, Piso 12° (1428), Buenos Aires Capital Federal, Argentina) ภายในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

5.      กรณีท่านประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย ขอให้ระบุความประสงค์ในแบบคำร้องลงทะเบียนฯ ข้างต้น และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามแนวทางในข้อ 3 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น.

6.      สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลขโทรศัพท์ (54-11) 4780-0555, 4783-6412 วันจันทร์ ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 12.30 น. และ 14.00 17.00 น. หรือ e-mail: [email protected]