Actividades
Actividades

com

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-----------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Arribeños ๑๒๔๐, (๑๔๒๖) Belgrano)

กำหนดการจัดงาน

๑๑.๐๐ น.     - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

๑๑.๓๐ น.     - จุดเทียนถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
                                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                      - ประธานกล่าวราชสดุดีและถวายความอาลัย

                                           - จุดเทียนชัยมงคลพร้อมกัน

                                       - เพลงสรรเสริญพระบารมี

                                      - สวดพระพุทธมนต์

๑๒.๐๐ น.     - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน


การแต่งกาย  สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำ)

 

ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานในโอกาสแรก ในช่วงเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ทางโทรศัพท์ ๔๗๘๐๐๕๕๕  ๔๗๘๓๖๔๑๒ หรือ ๔๗๘๐๓๑๑๑ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

 

                                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

com

ประกาศ

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

 

************************************************

 

เพื่อประกาศความจงรักภักดีของพสกนิกรปวงชนชาวไทย และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ

กรุงบัวโนสไอเรส ขอเรียนเชิญพสกนิกรปวงชนชาวไทยในอาร์เจนตินาเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 16.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่ Arribeños 1240 Belgrano กรุงบัวโนสไอเรส

                        กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี จะประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                        ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานในโอกาสแรก ในช่วงเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา 09.00 12.30 น. และ 14.0017.00 น. ทางโทรศัพท์ 47800555, 4783-6412 หรือ 4780-3111 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

   

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

                         15 พฤศจิกายน 2559

 


หมายเหตุ

การแต่งกาย ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

com
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-----------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Arribeños ๑๒๔๐, (๑๔๒๖) Belgrano)

กำหนดการจัดงาน

๐๙.๓๐ น.      - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

๐๙.๔๕ น.      - จุดเทียนถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
                                      
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                     - ประธานกล่าวราชสดุดีและถวายความอาลัย

                     - จุดเทียนชัยมงคลพร้อมกัน

                     - เพลงสรรเสริญพระบารมี

                     - สวดพระพุทธมนต์

๑๐.๓๐ น.      - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

การแต่งกาย  สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพสีดำ

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธามอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ (ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

              

                                                                        (นายสว่างวัฒน์ ศรีมหาโคตร์)

                                                                                    อุปทูตฯ

com
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-----------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Arribeños ๑๒๔๐, (๑๔๒๖) Belgrano)

กำหนดการจัดงาน

๑๐.๑๕ น.      - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

๑๐.๓๐ น.      - พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

๑๑.๓๐ น.      - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑ รูป

๑๒.๓๐ น.      - ลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

                     - รับประทานอาหารร่วมกัน

การแต่งกาย  สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพสีดำ

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชาวไทยร่วมถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน

 

               ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 

               (นายสว่างวัฒน์ ศรีมหาโคตร์)

               อุปทูตฯ


com
     

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

-----------------

 

ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครอง
พระราชสมบัติได้
70 ปี นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามไว้อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 14 ตุลาคม และ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ที่อยู่ 1240 ถนน Arribeños กรุงบัวโนสไอเรส

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ตุลาคม .. 2559

                                   

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส


com


La Embajada Real de Thailandia y el Centro Cultural Borges se complacen en invitarlos al Evento Cultural “Noches de Danzas Thailandesas” en el cual la Royal Dance Troupe presentará un show de danzas clásicas y tradicionales de Thailandia.

El Evento tendrá lugar el Martes 9 de Julio a las 20.30hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525 Piso2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Entrada Gratuita con previa confirmación.

RSVP. 

Tel. 4780-0555

Email. [email protected]

Las entradas se retirarán, previa confirmación, del 1° al 5 de Julio en la Sede de la Embajada Real de Thailandia (Vuelta de Obligado 1947, Piso 12. CABA) de 09.30hs a 12.30hs y de 14.30hs a 16.00hs.


com

Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, realizó una visita oficial a la Provincia de Córdoba del 27 al 30 de marzo de 2012, con el objetivo de explorar las oportunidades de negocios e incentivos a la inversión como así también promover las relaciones bilaterales entre Thailandia y Córdoba.

Durante su visita, el Sr. Embajador fue recibido en una audiencia por la Sra. Alicia Mónica Pregno, Vicegobernadora de Córdoba, y en otra por el Sr. Ramón Javier Mestre, Intendente de Córdoba.  Ambos funcionarios mostraron interés en afianzar la relación con Thailandia a través de la cooperación cultural y educativa.  A pesar de la distancia geográfica, ambas partes coincidieron en que un mayor conocimiento de las respectivas culturas acercará a los pueblos de los dos países.  Además, el Embajador tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el Sr. Héctor J. Paglia, Ministro de Planificación, Inversión y Financiamiento, como así también con el Sr. Jorge Alberto Lawson, Ministro de Industria, Comercio y Minería, sobre las principales competitividades de Córdoba.

Con el Sector Privado, el Embajador se reunió con el Sr. Gerardo Carlos Seidel, Presidente de ProCórdoba, con el Sr. Luis Macario, Presidente de la Cámara del Maní, con el Sr. Horacio A. Gioino, Jefe de Planta del Grupo Arcor, y con el Sr. Fernando Ramonda, CEO de San Ceferino Campos y Hacienda, con quienes conversó sobre temas comerciales en los que Thailandia puede cooperar con Córdoba.  Según las conversaciones mantenidas, existen muchas oportunidades en términos de comercio e inversión en Córdoba como ser: maquinarias agrícolas y equipos, suministros médicos, farmacéuticos y vino.

El Embajador visitó también la Universidad Católica de Córdoba, la primera universidad privada y una de las más prestigiosas del país.  Entre los temas conversados, el Embajador propuso crear un “Thailand Corner” (Rincón de Thailandia) en la universidad como así también desarrollar un programa de intercambio de estudiantes e investigadores entre universidades de Thailandia y Córdoba.

Además, la Embajada realizó una presentación especial de Thailandia en ProCórdoba para empresarios a fin de ampliar el conocimiento sobre Thailandia y su potencial económico.  Esto generará una mayor interacción tanto en el comercio como en los negocios entre Thailandia y la Provincia de Córdoba en los próximos años.


com

El 13 de marzo de 2012, Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República del Paraguay, presentó al Excmo. Sr. Presidente Don Fernando Lugo Méndez las Cartas Credenciales por las cuales Su Majestad el Rey lo designa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República del Paraguay.  El Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Don Jorge Lara Castro, estuvo también presente en la ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Asunción.

En esta ocasión, el Presidente Fernando Lugo Méndez y el Embajador Medha Promthep conversaron sobre las oportunidades para promover aún más las relaciones bilaterales y en especial las actividades para celebrar el 50º Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre los dos países, la posibilidad de adaptar la experiencia de desarrollo de Thailandia en Paraguay y de cómo potenciar el uso de los recursos naturales del Paraguay a fin de general más ingresos para la gente.

Además, el Embajador efectuó visitas de cortesía al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Jorge Lara, al Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Don Juan Esteban Aguirre, y mantuvo reuniones para tratar el tema de las relaciones bilaterales con la Directora de Asia, Africa y Oceania y con la Directora de Organismos Internacionales y el representante de la Dirección de Cooperación Internacional.

 


com

En respuesta a una invitación del Rotary Club de Berazategui, S.E. Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, dió una presentación sobre Thailandia a empresarios de esa zona el 29 de febrero de 2012.  El propósito de la misma fue brindar más información sobre Thailandia y sus oportunidades económicas como así también invitar a los Rotarios a participar del International Rotary Convention que se llevará a cabo en Bangkok en mayo de 2012.

Del evento han participado alrededor de 100 empresarios locales de Berazategui y otras ciudades.

Además de brindar una mayor información sobre Thailandia y sus potenciales económicos a empresarios argentinos, este evento permitió a la Embajada Real de Thailandia establecer una relación más estrecha con el Rotary Club de Berazategui y el círculo empresarial, lo cual ayudará a aumentar el comercio y los negocios entre Thailandia y Berazategui en un futuro cercano.


com

El 14 de diciembre de 2011, S.E. Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, fue invitado por la Municipalidad de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, a realizar una presentación especial sobre Thailandia y sus oportunidades económicas para un grupo de empresarios.  Estos empresarios, juntamente con el Sr. Dario Giustozzi, Intendente de Almirante Brown, viajarán a China en el 2012.  Por lo tanto, el propósito de dicha presentación fue la de invitarlos a que incluyan también a Thailandia en esta visita a fin de que puedan explorar los incentivos a la inversión y las oportunidades para hacer negocios que ofrece Thailandia.

 

Además de promover un mejor entendimiento sobre Thailandia y sus potenciales económicos entre los empresarios argentinos, esta actividad brindó a la Embajada Real de Thailandia la oportunidad de establecer vínculos más estrechos con el Gobierno de la Municipalidad de Almirante Brown.


com

El 3 de diciembre de 2011, S.E. Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, fue invitado por el Rotary Club de Campana para participar de la 5º Conferencia del Rotary (Distrito 4825) en Pilar Norte y a realizar una presentación especial sobre Thailandia con el propósito de brindar más información sobre Thailandia y sus oportunidades económicas a los Rotarios argentinos como así también invitarlos a participar de la Convención del Rotary International a llevarse a cabo en Bangkok en mayo de 2012.


com

El 1 de diciembre de 2011, Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, ofreció en su Residencia una recepción con motivo del 84º Aniversario del Natalicio de Su Majestad el Rey de Thailandia.

 

En esta ocasión, además de tener la oportunidad de conocer más sobre la biografía de Su Majestad el Rey y del trabajo intenso que Su Majestad ha desarrollado durante toda su vida para mejorar la condición de vida de su pueblo, a través de una exposición preparada por la Embajada, los invitados disfrutaron de la música compuesta por Su Majestad el Rey e interpretada por la Banda de Jazz de la Gendarmería Nacional, quienes por segundo año consecutivo, gentilmente participan de la celebración del Aniversario del Natalicio de Su Majestad el Rey.

 

Asimismo, los invitados pudieron experimentar la auténtica comida thailandesa preparada por el cocinero chef del Sr. Embajador.

 


com

El 20 de octubre de 2011, Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, presentó al Vicepresidente en ejercicio de la República Oriental del Uruguay, Don Danilo Astori, las Cartas Credenciales por las cuales Su Majestad el Rey lo designa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en República Oriental del Uruguay. La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Honor del Edificio Artigas.

Luego de la presentación de las Credenciales, el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la República y el Sr. Embajador mantuvieron una cordial conversación sobre temas de mutuo interés para ambos países.


com

Del 17 al 20 de octubre de 2011 se llevó a cabo en el Palacio San Martín el “Primer Programa de Intercambio sobre Cooperación Sur-Sur y Administración de la Cooperación Internacional entre la Agencia Thailandesa de Cooperación Internacional al Desarrollo (TICA) y la Dirección General del Cooperación Internacional de la Cancillería.”

El objetivo del Programa es que funcionarios gubernamentales de la TICA y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina lleven a cabo un curso de capacitación en gestión de la Cooperación Internacional, a fin de generar un intercambio de experiencias y conocimiento mutuo en cuanto a las formas de gestión e implementación de las políticas de Cooperación que llevan a cabo ambos países, a través de sus organismos especializados en la materia.com

El 29 de septiembre de 2011, el Sr. Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, junto con el Dr. Edgardo Nosetto, Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presidieron la inauguración del “Thailand Corner” en el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP.  Este espacio, que cuenta con un variado e importante material de estudio, material audiovisual e información general sobre el Reino de Thailandia  tanto para estudiantes como para el público en general, contribuirá a promover y ampliar el conocimiento sobre Thailandia.

Es de destacar que este “Thailand Corner” en la UNLP es el primero que se abre en la República Argentina y el primero también en la región de América Latina.

Asimismo, en esta ocasión, el Embajador Medha Promthep fue distinguido por el Sr. Intendente de la Ciudad de La Plata, Dr. Pablo Bruera, quien lo nombró Huésped de Honor de la Ciudad de La Plata. com

 

El 15 de septiembre de 2011, S.E. Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la Argentina, asistió junto con los Embajadores de los países de Asia y Oceanía a una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, encabezada por el Diputado por la Provincia de Buenos Aires, Don Alfredo Atanasof, durante la cual se conversó sobre las relaciones bilaterales entre cada uno de estos países y la Argentina.

 

S.E. Don Medha Promthep hizo referencia a la importancia de la relación entre Thailandia y la Argentina, especialmente en el área de cooperación técnica.  En base a la Cooperación Sur-Sur, ambos países han acordado compartir las mejores prácticas y el conocimiento a través de cursos internacionales de capacitación.  Asimismo, los dos países se encuentran desarrollando un proyecto triangular con Laos.

 

En cuanto a la cooperación regional, Thailandia siempre ha otorgado gran importancia a FOCALAE y ASEAN-MERCOSUR.  El Sr. Embajador considera que las dos regiones deberían continuar explorando caminos y maneras como así también tomar acciones para utilizar en forma total la competitividad de cada uno.

 

El Sr. Embajador expresó sus felicitaciones por la reciente creación del Grupo de Amistad Argentina-ASEAN.  Este grupo, sin duda, afianzará aún mas la cooperación bilateral entre los parlamentarios de la Argentina y la ASEAN.

 

La Comisión mucho valoró esta reunión que brindó la oportunidad de profundizar el conocimiento como así también las relaciones con los países de la región Asia-Oceanía y la Argentina.  El Diputado Atanasof cree francamente que los vínculos y las oportunidades entre los países de la región Asia-Oceanía y la Argentina continuarán profundizándose y ampliándose aún más.

 


com

El 29 de agosto de 2011, el Sr. Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina se reunió con el Sr. Edgardo Nosetto, Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para intercambiar puntos de vista sobre las diversas formas de reactivar la cooperación entre la UNLP y las universidades thailandesas, como por ejemplo: un programa de intercambio de alumnos con la Universidad de Chulalongkorn, seminarios, videoconferencias, etc.

 

Además, se conversó sobre el Proyecto de la Embajada de establecer el “Thailand Corner”, un espacio en el cual tanto el alumnado como el público en general podrán tener acceso a un amplio y variado material de estudio e información en general sobre Thailandia.    En una primera etapa, la Embajada desea poner en marcha este Proyecto con la UNLP dado que esta Universidad ha firmado un Acuerdo de Cooperación sobre Cultura, Educación y Ciencia con la Universidad de Chulalongkorn en el año 2000 y porque el Departamento de Asia y el Pacífico de la UNLP ha estado trabajando en forma activa para promover el estudio de la región Asia-Pacífico en la Argentina.


com

El 13 de julio de 2011, Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, presentó a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner las Cartas Credenciales por las cuales Su Majestad el Rey lo designa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República Argentina.  El Canciller Héctor Marcos Timerman estuvo también presente en la Ceremonia que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno.com
El 28 de junio de 2011, el Sr. Embajador de Thailandia en la República Argentina, Don Medha Promthep, concedió una entrevista a periodistas del diario “Siam Sport” de Thailandia que visitan la Argentina para cubrir el Campeonato de la Copa América 2011 a realizarse en la Argentina en el mes de julio de 2011.  El Embajador ofreció una cena en su Residencia luego de la entrevista.


com
Don Medha Promthep, Embajador de Thailandia en la República Argentina, y personal de la Embajada asistieron a la inauguración del restaurant Thai Su, primer restaurant thailandés en la Argentina que cuenta con un chef thailandés, el Sr. Udorn Phongsitthisak.